مدیرعامل

محمدحسن اورنگی


کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران

  • - مسئول ابنيه فني راه ايرانشهر به سرباز، شرکت ساختماني پاز از تاريخ 1373 تا 1375
  • - معاون کارگاه آزاد راه زنجان-تبريز قطعه 12 ، شرکت ساختماني ملي مسکن از سال 1377 تا 1378
  • - معاون کارگاه راه آهن مشهد-بافق قطعه 9، شرکت اس دي ام از سال 1378 تا 1379
  • - رييس کارگاه حوضچه هاي تبخير خورشيدي پتاسيم خور و بيابانک اصفهان، شرکت کنسرکسيون از سال 1380 تا 1382
  • - رييس کارگاه باند دوم نيشابور-مشهد، شرکت اس دي ام از سال 1382 تا 1383
  • - رييس کارگاه آزاد راه قزوين –رشت ، شرکت اس دی ام از سال 1383 تا 1386
  • - مدير عامل شرکت سيويل تونل از سال 1386 تاکنون
Image


ایمیل: Orangi@civiltunnel.com

شماره تماس: 2122057465 (98+) داخلی 117سخن مدیرعامل:

متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض متن یپش فرض