سرپرست واحد معدن

وحید شفیعی رشوانلو


کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

  • - کارشناس اکتشاف معدن مس چاه موسی، هلدینگ معدنی میدکو، 1390-1392
  • - سرپرست بخش اکتشاف معدن مس چاه موسی، هلدینگ معدنی میدکو، 1392-1394
  • - سرپرست اکتشافات پهنه اکتشافی مشکین شهر، هلدینگ معدنی میدکو، 1394-1396
  • - سرپرست واحد اکتشاف محدوده های کرمان، هلدینگ معدنی میدکو، 1396-1398
  • - مسئول بخش زمین شناسی واحد اکتشافات شرکت مهندسین مشاور کوشامعدن 1398-1399
  • - سرپرست واحد معدن شرکت سیویل تونل، 1399 تا کنون
Image


ایمیل: shafiei@civiltunnel.com

شماره تماس: 2122057465 (98+) داخلی 116